FC ESPM
En Sejr på Banen - En Sejr i Livet

Drømmen:


FC ESPM har ambitioner om at blive en etableret del af dansk fodbold, ved at være yngleplads for unge talenter med stort potentiale og direkte springbræt til den professionelle fodboldkarriere.
I løbet af de kommende år er målet at nå Københavnsserien og samtidig tilbyde professionelle træningsforhold, til unge der vil udvikle deres fodboldfærdigheder.
Har du en drøm om at se hvor langt dit talent kunne udvikles? Så har du her en åben invitation til komme med på FC ESPMs rejse mod toppen! 


Det der samler os:


Fodbold er ikke bare vores passion, men en central drivkraft til et bedre liv. Vi drømmer om at opnå vores fulde potentiale, ved at dyrke det rå talent gennem hårdt arbejde. Livet er ikke en dans på roser, men med et stærkt fællesskab og en vilje til at vinde, skaber FC ESPM grundlaget for, at unge med alle baggrunde kan finde deres vej frem. En sejr på banen - en sejr i livet!


Begyndelsen:


FC ESPM er grundlagt af en gruppe minoritetsdanske-ildsjæle, der har det tilfælles at have bred erfaring med professionel fodbold både i Danmark og udlandet.
Under vores individuelle karriere vækst oplevede vi alle, at mange talentfulde unge ikke formår at udnytte deres talent og store potentiale. Særligt dem som møder udfordringer i det personlige- og sociale liv, har tendens til at falde fra, grundet mangel på et solidt support system og en forstående rollemodel. Det vil vi gerne give.
FC ESPM vil skabe de professionelle rammer for især denne gruppe unge, hvor man med hårdt arbejde, i et miljø af ligesindede, kan skabe en bedre vej i livet. Først og fremmest i fodbolden, men kerneværdierne dyrket herfra, skaber et solidt grundlag i alle livets aspekter.


VEDTÆGTER FOR FC ESPM 


 1. NAVN  1. Klubbens navn er FC ESPM. Foreningen er stiftet den 20. november 2017.

Foreningens hjemsted er Valby Idrætspark 


  1. Klubben har til formål at samle interesserede til fodbold og hermed socialt samvær.  1. Klubben skal stå indmeldt i DBU.


 1. MEDLEMMER  1. Klubben kan optage både aktive og passive medlemmer.  1. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen  1. Kontingentet opkræves inden for alle klubbens afdelinger af kassereren. Det er medlemmets pligt selv at sørge for kontingentets rettidige indbetaling.  1. Bestyrelsen kan slette et medlem, der står i restance med tre måneders kontingent, og den pågældende kan ikke optages på ny, før restancen er betalt.  1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.  1. Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser eller på anden måde opfører sig upassende, kan bestyrelsen til enhver tid udelukke medlemmet enten for bestandigt eller for et bestemt tidsrum.  1. Bestyrelsens beslutning kan af den pågældende indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling.


 1. BESTYRELSEN  1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer.  1. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær, og kan i øvrigt nedsætte udvalg til behandling og afgørelse af enkelte sager efter bestyrelsens bemyndigelse.  1. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.  1. Forretningsudvalget – bestående af formand, næstformand og kasserer – leder i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens beslutninger – klubbens virksomhed og indkalder mindst én gang i kvartalet medlemmerne af klubbens udvalg til ledermøde.  1. Klubben forpligtes ved underskrift af forretningsudvalget, der er bemyndiget til at optage nødvendige lån til finansiering af klubbens aktiviteter. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.  1. Kassereren ordner alt vedrørende klubbens regnskab og fører i samarbejde med materialeforvalteren en fortegnelse over klubbens ejendele. Kassereren har endvidere ansvaret for det daglige tilsyn med driften af klubhuset.  1. Sekretæren fører protokol over alle møder og generalforsamlinger og udfører andet skriftligt arbejde, som bestyrelsen finder nødvendigt.  1. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang om måneden eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom til formanden. 1. GENERALFORSAMLING  1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af tre stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Kassereren forelægger budget til godkendelse

7. Valg af

a. Lige år: Formand for to år

b. Ulige år: Kasserer for to år

8. Valg af

a. Lige år: To bestyrelsesmedlemmer for to år

b. Ulige år: Et bestyrelsesmedlem for to år

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for ét år

10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor for ét år i.h.t. kommunens regler for aktivitetstilskud

11. Eventuelt  1. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden det forløbne år. Revideret regnskab pr. 31. december fremlægges på klubbens kontor/klubhus senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Regnskabsåret løber i perioden 1. januar – 31. december. Forhandlingsprotokollen skal være til stede på generalforsamlingen.  1. Indkaldelse til generalforsamling sker på klubbens hjemmeside og/eller via e-mail til klubbensmedlemmer før dens afholdelse.  1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  1. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indgivet skriftligt til formanden senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begæring herom til formanden, ledsaget af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.  1. Ved alle generalforsamlinger og møder er simpel stemmeflerhed afgørende, jf. dog pkt. 5.1  1. Tale- og stemmeret har alene de, der har været medlem af klubben i mindst tre måneder, og som ikke har mere end tre måneders kontingentrestance. Medlemmer under 18 år har ikke tale- og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  1. Til belysning af specifikke sager kan bestyrelsen indkalde ikke medlemmer, der kan opnå taleret. 1. OPHÆVELSE AF KLUBBEN  1. Klubben kan kun ophæves, såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger.  1. I tilfælde af ophævelse af klubben skal formuen tilfalde idrætsmæssige formål i klubbens hjemstedskommune efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Delphin Tshiembe

Formand

Kevin Tshiembe

Næstformand

Amin aldien

Kasserer

Allen Da Silva

Bestyrelsesmedlem

Sidney Bernasko

Spillerrepræsentant